Zpráva z workshopu v rámci projektu Ladislav Sutnar, Evropa — kultura na FDU LS ZČU v Plzni


Ve dnech 2.–6. března 2015 se v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni konal workshop zaměřený na plakátovou tvorbu pod vedením prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D., vedoucího Katedry vizuální komunikace a ateliéru Grafický design I na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a doc. ak. mal. Františka Stekera, vedoucího ateliéru Vizuální komunikace na FDU LS ZČU v Plzni. Workshopu, konaného v rámci projektu Ladislav Sutnar, Evropa – kultura (resp. širšího projektu Plzeň — Evropské hlavní město kultury 2015) se zúčastnilo čtrnáct posluchačů bakalářského studia z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a čtyři studenti z prvního a druhého ročníku bakalářského studia v ateliéru Grafický design I na Fakultě umění a designu UJEP.

Během prvního dne měli účastníci po bližším seznámení s obsahem workshopu a rámcovým časovým plánem pro nadcházející týden možnost zhlédnout přednášku prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D., zamýšlející se nad úlohou a směřováním současné vizuální komunikace ve vztahu k její středoevropské tradici, a to především se zaměřením na plakátovou tvorbu a její historii (polská plakátová škola). Prof. Míšek akcentoval především nutnost jasně artikulované obsahové stránky při vytváření autorských děl v oblasti grafického designu, avšak zároveň poukázal na úlohu spontaneity, náhody a emoce při vytváření výtvarné podoby děl.

Právě spontaneita se stala i primárním tvůrčím prostředkem během prvních dvou dní workshopu — posluchači tak zcela volně pracovali s různými výtvarnými tech- nikami na dvou cca 30 m dlouhých pásech papíru, přičemž prostor pro jednotlivé autory nebyl záměrně nijak vymezen. Náhodné překrývaní i cílené doplňování jednotlivých (v drtivé většině abstraktních) autorských vstupů na prvním pásu posluchačům umožňovalo se po tvůrčí stránce zcela oprostit od koncepčního myšlení a nechalo vyniknout emotivní složku tvorby každého z autorů, zatímco na druhém pásu, sloužícím jako prostor pro experimentování s literami, se jednotlivé výtvory stávaly přirozenou a bezprostřední inspirací pro další autory.

V druhé fázi, jež proběhla především během třetího a čtvrtého dne konání workshopu, pak měli účastníci za úkol nacházet v emotivně pojednaných pásech zajímavé detaily či plochy, které svojí výtvarnou podobou vhodně — byť nezáměrně — vystihují jedno ze tří daných klíčových témat: výtvarný umělec, hudebník, pozdrav Evropanů. Již vzniklá výtvarná podoba tak sloužila jako inspirace pro obsahovou stránku plakátů — zvolený postup tím narušil obvyklý „modus operandi“ účastníků workshopu, kdy je výtvarná podoba vytvářena většinou a post, tj. na základě již ujasněné ideové koncepce plakátu, což však často svojí podstatou omezuje výběr a použití výtvarných prostředků k vyjádření takovéto ideje.

Během středy též proběhla prezentace tvorby MgA. Jiřího Tomana, doktoranda na Katedře vizuální komunikace Fakulty umění a designu UJEP, a to především jeho diplomové práce s názvem Vizuální informační systém silniční dopravy. Jestliže praktická část workshopu akcentovala především emoce a spontaneitu, diplomová práce Jiřího Tomana je naopak založená na systematické práci se znaky, jejichž výtvarná podoba je zcela podřízena koncepčnímu záměru. Ve výsledku se tak posluchači dobře seznámili s mnohostí a rovnoprávností možných přístupů k tvorbě v oblasti vizuální komunikace, což zcela koresponduje s širokým spektrem jejích funkcí a rozdílným úlohám v rámci současné společnosti.

V poslední fázi workshopu účastníci komponovali výsledné plakáty na základě vlastního výběru výtvarného motivu (výřezu z pásu) a doplnění o — většinou taktéž autorsky vytvářenou — typografickou část, jež nesla konkrétní informaci o zvoleném výtvarném umělci, hudebníkovi či pozdravu. Workshop byl zakončen souhrnnou prezentací plakátů, kdy každý z tvůrců před kolektivem představil svoji výslednou práci resp. výsledné práce.
Vzniklé plakáty je třeba vnímat nejen jako autonomní výtvarná díla per se, ale v celku taktéž jako důležitý záznam procesu jejich vytváření. Právě nezvyklý způsob práce, kdy byla obsahová stránka doplňována na základě volných asociací k již definované výtvarné podobě, obohatil účastníky o uvědomění si mnohosti podob vizuální komunikace a taktéž mnohosti způsobů autorské tvorby. Jako artefakty pak plakáty představují současnou podobu autorského plakátu jako významného nosiče evropské kulturnosti s plným vědomím hodnoty tradice autorské tvorby v (středo)evropském regionu.